Meny

Kiss the Bride
Kilimanjaro_red
Agria (1)_red

Stadgar för Föreningen Stockholms Katthem

Revision nr 4

Beslutade av årsmötet 2024-03-23         

 

§ 1. Namn, säte och syfte

Föreningen Stockholms Katthem som har sitt säte i Stockholm är en ideell förening med följande syfte:

 1. Att arbeta för att kattens rättsliga och sociala status förbättras, och då särskilt verka för id-märkning och kastrering av både han- och honkatter samt att ge råd om skötsel av katter.
 2. Att hjälpa övergivna och nödlidande katter genom att ta in dem på Katthemmet, i akuthem, eller på annat sätt som är lämpligt och möjligt.
 3. Att tillse att katterna som avses i §1 b får den vård och omsorg som rimligen kan erfordras.Samt att endast efter samråd med veterinär låta avliva svårt skadade eller svårt sjuka katter, där livsuppehållande åtgärder förlänger kattens lidande.
 4. Att ej medverka till att katter i Katthemmets vård som ej ännu är överlåtna till Katthemmet, och som av veterinär bedömts vara rädda eller aggressiva, avlivas.
 5. Att, när kattens hälsotillstånd så medger, placera den i ett nytt hem med en överlåtelsehandling där ägaren bl.a. förbinder sig att väl vårda katten. En avgift, som beslutas av styrelsen, erlägges av den nye ägaren senast vid leveranstillfället.
 6. Att samarbeta med allmänhet och myndigheter vad gäller förlorade och upphittade katter för att, om möjligt, återplacera dessa hos den rätte ägaren.


§ 2. Medlemskap

Medlem i föreningen Stockholms Katthem är den som erlagt medlemsavgift och som stödjer föreningens syfte. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. Bryter medlem mot stadgarna, skadar föreningen eller motverkar dess intressen, kan medlem uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.


§ 3. Kallelse till årsmöte

Föreningen sammankallas under mars månad till årsmöte på plats och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse ska utgå senast 14 dagar före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte sker av styrelsen eller på begäran av minst en tiondel av medlemmarna eller av revisorerna.Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.


§ 4. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

På årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. mötets öppnande
 2. val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt fungera som rösträknare
 4. fastställande av röstlängd
 5. fråga huruvida årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 6. godkännande av dagordning
 7. styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för det gångna året
 8. revisionsberättelse
 9. fastställande av årsredovisning
 10. fråga om ansvarfrihet för styrelsen
 11. information om budget och beslut om verksamhetsplan samt årsavgift
 12. val av ordförande för ett år
 13. val av övriga styrelseledamöter för två år och styrelsesuppleanter för ett år
 14. val av minst en revisor och revisorsuppleant för ett år
 15. val av tre personer till valberedningen, varav en sammankallande
 16. motioner som tillställts styrelsen senast den 31 januari före årsmötet
 17. övriga frågor
 18. mötets avslutande


Vid beslut om ansvarsfrihet äger styrelsemedlem inte rösträtt. Valbar till styrelsen är myndig medlem. Årsmötet har rätt att skilja ledamöter från sitt uppdrag under pågående mandatperiod.


§ 5. Röstningsförfarande

Vid föreningens årsmöte sker omröstning öppet, sittande mötesordförande har utslagsröst. Vid personval tillämpas sluten omröstning om så begärs, lotten skiljer vid lika röstetal. Röstning genom fullmakt kan ske med ett högsta antal av tre fullmakter per medlem. 

För att äga rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften vara föreningen tillhanda före februari månads utgång.


§ 6. Styrelsen

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter jämte lägst två och högst fyra suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser inom sig en eller flera personer att gemensamt eller var för sig teckna föreningens namn.


§ 7. Styrelsens arbetsformer

Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per år på kallelse av ordföranden eller två av styrelsens övriga ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter och suppleanter är kallade samt minst hälften är närvarande. Vid styrelsemötet ska protokoll föras. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


§ 8. Räkenskaper och årsredovisning

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Årsredovisning och förvaltningsberättelse ska upprättas av styrelsen senast sex veckor före årsmötet och lämnas för granskning till föreningens revisorer.


§9. Revisorer

Föreningens räkenskaper ska granskas av minst en revisor samt minst en revisorsuppleant vilka ska väljas på årsmötet. Minst en av dessa ska vara godkänd eller auktoriserad.


§10. Ändring av stadgarna

Ändring av stadgarna kan ske endast genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, med minst tre månaders mellanrum. För beslut krävs att minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande ställer sig bakom detsamma.


§11. Föreningens upplösning

Uppkommer fråga om föreningens upplösning fattas beslut på samma sätt som vid stadgeändring. Föreningens tillgångar och arkiv skall då anslås till ändamål som kan anses närstående det som varit syftet med föreningens verksamhet. Vid föreningens upphörande kan medlem inte göra anspråk på någon del av egendomen. Innan föreningen kan upplösas ska fortsatt omvårdnad säkras för de katter som vid tillfället finns i Katthemmets vård, i enlighet med § 1b, c och d.


Att adoptera katt från oss

Äntligen sommar!

Öppettider

Swish: 1239001793 | Bg: 900-1793 | Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

90konto-logo
© Stockholms Katthem. Allt material tillhör Stockholms Katthem.
Om Webbplatsen